[:nl]Algemene voorwaarden 2014.1

Artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

El Kupi: El Kupi met beperkte aansprakelijkheid, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zoetermeer.

– Postadres: Westerschelde 349, 2721 NN Zoetermeer, Nederland

– Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58013113

– BTW nummer: NL239863082B02

– Website: www.elkupi.com

Opdrachtgever: De wederpartij van El Kupi

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptarie, die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd, met betrekking tot de levering van diensten en/of zaken door El Kupi. Elektronisch geplaatste orders worden uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Diensten/Zaken: De door El Kupi geleverde diensten en zaken zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard. Programmatuur: Door El Kupi geleverde zaken zoals webapplicaties, software en aanverwante IT – zaken.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden en eventuele randvoorwaarden die per klant worden afgesproken.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen El Kupi en een Opdrachtgever waarop El Kupi deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met El Kupi houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met El Kupi, voor de uitvoering waarvan door El Kupi derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. El Kupi en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien El Kupi niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat El Kupi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 9. In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 10. El Kupi behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 11. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per (elektronische) berichtgeving.
 12. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
 13. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden El Kupi hierover te informeren. El Kupi kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien El Kupi de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De offertes en aanbiedingen die door El Kupi worden gedaan zijn altijd vrijblijvend en herroepelijk tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van El Kupi ontlenen.
 3. El Kupi kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, vervoers-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Bij een website wordt de factuur van hosting apart toegestuurd.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat de werkorder, offerte- en het contractformulier is ingevuld met akkoord van deze Voorwaarden (op de website) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door El Kupi evenals de afhankelijk van de te leveren Diensten/Zaken overeengekomen eerste vergoedingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van El Kupi. Tevens dient er van te voren een (aan)betaling worden betaald door Opdrachtgever aan El Kupi. Bij een aanbetaling gaat dit om twintig procent (20%) van het totale afgesproken bedrag.  
 6. Indien geen Overeenkomst tussen Opdrachtgever en El Kupi tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de Opdrachtgever gehouden een bij de offerte toegezonden ontwerp en alle andere door El Kupi ter beschikking gestelde middelen binnen dertig (30) dagen te retourneren.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Alle Diensten van El Kupi worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst El Kupi uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft El Kupi het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden.
 3. El Kupi is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan El Kupi de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan El Kupi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan El Kupi worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan El Kupi zijn verstrekt, heeft El Kupi het recht de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan El Kupi ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan El Kupi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van El Kupi staan. El Kupi is echter nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissie-fouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.
 8. El Kupi zal zich bij wijze van uitoefening van haar werkzaamheden houden aan de standaardrichtlijnen, regels en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals El Kupi in het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de Overeenkomst, althans voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken.
 9. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie. El Kupi kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail
 10. De verzending van te leveren Zaken geschiedt op de wijze als door El Kupi aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van Opdrachtgever.
 11. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Diensten/Zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of diens hulppersoon zijn gebracht.
 12. Voor de  El kupi service ‘webonderhoud’ gelden de volgende voorwaarden:

– El  kupi hanteert drie update beurten per week op de volgende dagen; maandag, woensdag, vrijdag. El kupi behandeld onder andere veranderingen, updates, klachten, opmerkingen en vragen op deze dagen.

– Onder het maken van de website en onderhoud worden duidelijke afspraken per klant gemaakt en randvoorwaarden opgesteld. In eerste instantie programmeert Elkupi de website en vult het met teksten en multimedia voor zoverre de gekozen template dit toelaat. Extra functionaliteiten worden apart extra gerekend mits hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt.

– De website is responsive design mits de gekozen template een responsive  design ondersteunt. Indien er veranderingen plaats moeten vinden voor de mobiele website buiten de standaard template, worden er extra kosten in rekening gebracht.

artikel 5. Levering en wijziging in de Overeenkomst

 1. Alle door El Kupi genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door El Kupi genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden El Kupi niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal El Kupi daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. El Kupi is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen El Kupi en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 5. Indien de Overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is El Kupi gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van El Kupi op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Mocht El Kupi onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen fatale levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan El Kupi alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij El Kupi een termijn van minimaal vijfenveertig (45) dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

artikel 6. Vergoedingen

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan El Kupi de overeengekomen vergoeding te betalen. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en excl. BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien El Kupi dat wenselijk acht, is El Kupi gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Elkupi is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 3. De vergoeding van El Kupi wordt vastgesteld aan de hand van een tarievenlijst dan wel een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. De vergoeding is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever en El Kupi geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door El Kupi bestede tijd.
 5. El Kupi is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment aan te passen. El Kupi zal Opdrachtgever hiertoe ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 6. Bovendien mag El Kupi de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan El Kupi, dat in redelijkheid niet van El Kupi mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Indien de verhoging in dit lid meer dan 30% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 7. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door El Kupi in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
 8. Een door El Kupi gemaakt website/webshop dient onderaan de website voorzien te zijn van de volgende tekst van ongeveer zes centimeter lang: ‘Made by El Kupi (klein logo), Hosted by Abelohost (klein logo).’ Indien Opdrachtgever dit niet wenst, kan dit stuk tekst tegen een betaling van 30 euro worden verwijderd.

artikel 7. Betaling

 1. El Kupi stuurt Opdrachtgever voor de transacties een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Deze dient vooraf (aan)betaald te worden. Indien er een aanbetaling word gedaan, moet deze minimaal 20% zijn van het totaalbedrag.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door El Kupi aan te geven wijze.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van een (1) % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 4. In geval van een maandelijks terugkomende abbonement als dienst van El Kupi naar Opdrachtgever, geeft Opdrachtgever door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden de toestemming om El Kupi maandelijks te laten incasseren/factureren van het aangegeven bankrekening voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Met factureren binnen veertien (14) dagen te betalen voor factuurdatum.
 5. Nadat een factuur is voldaan en inloggegevens aan klant zijn uitgeleverd, krijgt opdrachtgever onder geen enkel voorwaarde het betaald bedrag terug.

artikel 8. Duur en beëindiging Overeenkomsten

 1. De Overeenkomst wordt –tenzij schriftelijk anders overeengekomen- aangegaan voor een termijn van vierentwintig (24) maanden, en wordt na verloop van deze periode automatisch omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Na  de eerste twaalf (12) maanden is het mogelijk af te zien van de diensten van El Kupi tegen een betaling van 99 euro. Binnen de eerste twaalf (12) maanden is het mogelijk af te zien van de diensten van El Kupi door de volledige bedrag van de dienst te vergoeden ongeacht de reeds betaalde facturen.
 2. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 3. El Kupi kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover El Kupi niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. El Kupi heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Indien de Overeenkomst voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk is beëindigd, heeft El Kupi recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan El Kupi zijn toe te rekenen.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van El Kupi op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

artikel 9. Bijzondere bepalingen hosting

 1. De Opdrachtgever mag geen illegale programma’s uploaden naar zijn account of verspreiden via e-mail.
 2. Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde webruimte die is overeengekomen. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft El Kupi het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen de bij El Kupi gebruikelijke vermelde tarieven.
 3. Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op de verbinding dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij de afgenomen dienst, indien van toepassing. Indien de dataverkeerlimiet of de fair use overschreden wordt, heeft El Kupi het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen de bij El Kupi gebruikelijke tarieven
 4. Het account is persoonlijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij El Kupi hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 7. El Kupi is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account, in de e-mail adressen en in de IP adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever ten opzichte van El Kupi ontstaat.
 8. El Kupi kan nimmer onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch kan El Kupi garanderen dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Diensten van El Kupi.

artikel 10. Buitengebruikstelling

 1. El Kupi heeft het recht geleverde Zaken en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover El Kupi niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot ingebruikneming wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door El kupi gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor ingebruikneming heeft voldaan
 3. El Kupi heeft het recht geleverde Zaken en Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

artikel 11. Trainingen

 1. El Kupi kan volledige vooruitbetaling verlangen.
 2. Opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief onder navolgende voorwaarden:
 • Bij annulering tot drie weken voor de eerste training is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan drie weken voor de eerste training is Opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
 1. El Kupiheeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan El Kupi betaalde bedrag.
 2. In het geval van annulering door El Kupi kan in onderling overleg een nieuwe datum voor de training worden vastgesteld
 3. El Kupi is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de Overeenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. El Kupi zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van El Kupi mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is El Kupi voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Gezien de algemeen bekende risico’s van het Internet, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. El Kupi is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. El Kupi is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 3. El Kupi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd (promotie)materiaal.
 4. El Kupi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten die Opdrachtgever rechtstreeks betrekt van derden en die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van El Kupi zoals leveranciers van hardware, internetconnectie en back-office systemen.
 5. El Kupi is niet aansprakelijk voor een onjuiste werking van Programmatuur als gevolg van updates aan infrastructuren, platformen en webbrowsers.
 6. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is El Kupi slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 7. De aansprakelijkheid van El Kupi is daarom beperkt tot de vergoeding welke El Kupi in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor Overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
 8. Bovendien is de aansprakelijkheid van El Kupi in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 9. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door El Kupi of haar leidinggevenden.
 10. Voor personen die El Kupi op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is El Kupinimmer aansprakelijk.
 11. El Kupi is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is El Kupi niet aansprakelijk.
 12. Opdrachtgever is verplicht om binnen een (1) maand nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de Overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan El Kupi.
 13. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is El Kupi op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
 14. Opdrachtgever vrijwaart El Kupi voor alle aanspraken die derden ten opzichte van El Kupi pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door El Kupi van de opdracht.
 15. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover El Kupi en de door El Kupi bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, een (1) jaar.

artikel 13. Overmacht

 1. El Kupi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop El Kupi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor El Kupi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de Overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door El Kupi ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor El Kupi tengevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. El Kupi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover El Kupi ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is El Kupi gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. El Kupi is niet aansprakelijk voor de tijdsduur van overdracht van hosting, domeinnaam en webmail. Dit omdat El Kupi hier geen macht over heeft.

artikel 14. Klachten en garanties

 1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of El Kupi de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden El Kupi er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt.
 2. Klachten over de geleverde Diensten/Zaken dienen door de Opdrachtgever in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering van de betreffende dienst/zaak schriftelijk te worden gemeld aan El Kupi.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal  El Kupi de Diensten/Zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. De prestatie van El Kupi geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten of het leveren van Zaken niet meer mogelijk is, zal El Kupi slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

artikel 15. Geheimhouding en overname personeel

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is El Kupi verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is El Kupi niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval El Kupi voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Opdrachtgever erkent dat de Programmatuur een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze Programmatuur bedrijfsgeheimen van El Kupi, diens toeleveranciers en/of de producent van de Programmatuur bevat.
 4. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
 5. El Kupi heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Het is El Kupi toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel op andere wijze binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Opdrachtgever één van haar cliënten is.

artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle in het kader van de Overeenkomst door El Kupi tot stand gebrachte of geleverde Zaken blijven eigendom van El Kupi, totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
 2. Gebruiksrechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij de periodieke betalingsverplichting nakomt.
 3. El Kupi kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van El Kupi onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan El Kupiverschuldigde bedragen heeft voldaan.

[:en]Algemene voorwaarden 2014.1

Artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

El Kupi: El Kupi met beperkte aansprakelijkheid, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zoetermeer.

– Postadres: Westerschelde 349, 2721 NN Zoetermeer, Nederland

– Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58013113

– BTW nummer: NL239863082B02

– Website: www.elkupi.com

Opdrachtgever: De wederpartij van El Kupi

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptarie, die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd, met betrekking tot de levering van diensten en/of zaken door El Kupi. Elektronisch geplaatste orders worden uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Diensten/Zaken: De door El Kupi geleverde diensten en zaken zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard. Programmatuur: Door El Kupi geleverde zaken zoals webapplicaties, software en aanverwante IT – zaken.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden en eventuele randvoorwaarden die per klant worden afgesproken.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen El Kupi en een Opdrachtgever waarop El Kupi deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met El Kupi houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met El Kupi, voor de uitvoering waarvan door El Kupi derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. El Kupi en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien El Kupi niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat El Kupi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 9. In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 10. El Kupi behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 11. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per (elektronische) berichtgeving.
 12. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
 13. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden El Kupi hierover te informeren. El Kupi kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien El Kupi de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De offertes en aanbiedingen die door El Kupi worden gedaan zijn altijd vrijblijvend en herroepelijk tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van El Kupi ontlenen.
 3. El Kupi kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, vervoers-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Bij een website wordt de factuur van hosting apart toegestuurd.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat de werkorder, offerte- en het contractformulier is ingevuld met akkoord van deze Voorwaarden (op de website) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door El Kupi evenals de afhankelijk van de te leveren Diensten/Zaken overeengekomen eerste vergoedingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van El Kupi. Tevens dient er van te voren een (aan)betaling worden betaald door Opdrachtgever aan El Kupi. Bij een aanbetaling gaat dit om twintig procent (20%) van het totale afgesproken bedrag.  
 6. Indien geen Overeenkomst tussen Opdrachtgever en El Kupi tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de Opdrachtgever gehouden een bij de offerte toegezonden ontwerp en alle andere door El Kupi ter beschikking gestelde middelen binnen dertig (30) dagen te retourneren.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Alle Diensten van El Kupi worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst El Kupi uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft El Kupi het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden.
 3. El Kupi is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan El Kupi de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan El Kupi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan El Kupi worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan El Kupi zijn verstrekt, heeft El Kupi het recht de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan El Kupi ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan El Kupi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van El Kupi staan. El Kupi is echter nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissie-fouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.
 8. El Kupi zal zich bij wijze van uitoefening van haar werkzaamheden houden aan de standaardrichtlijnen, regels en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals El Kupi in het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de Overeenkomst, althans voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken.
 9. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie. El Kupi kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail
 10. De verzending van te leveren Zaken geschiedt op de wijze als door El Kupi aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van Opdrachtgever.
 11. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Diensten/Zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of diens hulppersoon zijn gebracht.
 12. Voor de  El kupi service ‘webonderhoud’ gelden de volgende voorwaarden:

– El  kupi hanteert drie update beurten per week op de volgende dagen; maandag, woensdag, vrijdag. El kupi behandeld onder andere veranderingen, updates, klachten, opmerkingen en vragen op deze dagen.

– Onder het maken van de website en onderhoud worden duidelijke afspraken per klant gemaakt en randvoorwaarden opgesteld. In eerste instantie programmeert Elkupi de website en vult het met teksten en multimedia voor zoverre de gekozen template dit toelaat. Extra functionaliteiten worden apart extra gerekend mits hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt.

– De website is responsive design mits de gekozen template een responsive  design ondersteunt. Indien er veranderingen plaats moeten vinden voor de mobiele website buiten de standaard template, worden er extra kosten in rekening gebracht.

artikel 5. Levering en wijziging in de Overeenkomst

 1. Alle door El Kupi genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door El Kupi genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden El Kupi niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal El Kupi daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. El Kupi is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen El Kupi en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 5. Indien de Overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is El Kupi gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van El Kupi op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Mocht El Kupi onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen fatale levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan El Kupi alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij El Kupi een termijn van minimaal vijfenveertig (45) dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

artikel 6. Vergoedingen

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan El Kupi de overeengekomen vergoeding te betalen. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en excl. BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien El Kupi dat wenselijk acht, is El Kupi gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Elkupi is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 3. De vergoeding van El Kupi wordt vastgesteld aan de hand van een tarievenlijst dan wel een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. De vergoeding is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever en El Kupi geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door El Kupi bestede tijd.
 5. El Kupi is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment aan te passen. El Kupi zal Opdrachtgever hiertoe ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 6. Bovendien mag El Kupi de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan El Kupi, dat in redelijkheid niet van El Kupi mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Indien de verhoging in dit lid meer dan 30% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 7. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door El Kupi in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
 8. Een door El Kupi gemaakt website/webshop dient onderaan de website voorzien te zijn van de volgende tekst van ongeveer zes centimeter lang: ‘Made by El Kupi (klein logo), Hosted by Abelohost (klein logo).’ Indien Opdrachtgever dit niet wenst, kan dit stuk tekst tegen een betaling van 30 euro worden verwijderd.

artikel 7. Betaling

 1. El Kupi stuurt Opdrachtgever voor de transacties een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Deze dient vooraf (aan)betaald te worden. Indien er een aanbetaling word gedaan, moet deze minimaal 20% zijn van het totaalbedrag.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door El Kupi aan te geven wijze.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van een (1) % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 4. In geval van een maandelijks terugkomende abbonement als dienst van El Kupi naar Opdrachtgever, geeft Opdrachtgever door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden de toestemming om El Kupi maandelijks te laten incasseren/factureren van het aangegeven bankrekening voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Met factureren binnen veertien (14) dagen te betalen voor factuurdatum.
 5. Nadat een factuur is voldaan en inloggegevens aan klant zijn uitgeleverd, krijgt opdrachtgever onder geen enkel voorwaarde het betaald bedrag terug.

artikel 8. Duur en beëindiging Overeenkomsten

 1. De Overeenkomst wordt –tenzij schriftelijk anders overeengekomen- aangegaan voor een termijn van vierentwintig (24) maanden, en wordt na verloop van deze periode automatisch omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Na  de eerste twaalf (12) maanden is het mogelijk af te zien van de diensten van El Kupi tegen een betaling van 99 euro. Binnen de eerste twaalf (12) maanden is het mogelijk af te zien van de diensten van El Kupi door de volledige bedrag van de dienst te vergoeden ongeacht de reeds betaalde facturen.
 2. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 3. El Kupi kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover El Kupi niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. El Kupi heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Indien de Overeenkomst voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk is beëindigd, heeft El Kupi recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan El Kupi zijn toe te rekenen.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van El Kupi op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

artikel 9. Bijzondere bepalingen hosting

 1. De Opdrachtgever mag geen illegale programma’s uploaden naar zijn account of verspreiden via e-mail.
 2. Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde webruimte die is overeengekomen. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft El Kupi het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen de bij El Kupi gebruikelijke vermelde tarieven.
 3. Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op de verbinding dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij de afgenomen dienst, indien van toepassing. Indien de dataverkeerlimiet of de fair use overschreden wordt, heeft El Kupi het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen de bij El Kupi gebruikelijke tarieven
 4. Het account is persoonlijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij El Kupi hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 7. El Kupi is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account, in de e-mail adressen en in de IP adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever ten opzichte van El Kupi ontstaat.
 8. El Kupi kan nimmer onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch kan El Kupi garanderen dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Diensten van El Kupi.

artikel 10. Buitengebruikstelling

 1. El Kupi heeft het recht geleverde Zaken en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover El Kupi niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot ingebruikneming wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door El kupi gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor ingebruikneming heeft voldaan
 3. El Kupi heeft het recht geleverde Zaken en Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

artikel 11. Trainingen

 1. El Kupi kan volledige vooruitbetaling verlangen.
 2. Opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief onder navolgende voorwaarden:
 • Bij annulering tot drie weken voor de eerste training is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan drie weken voor de eerste training is Opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
 1. El Kupiheeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan El Kupi betaalde bedrag.
 2. In het geval van annulering door El Kupi kan in onderling overleg een nieuwe datum voor de training worden vastgesteld
 3. El Kupi is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de Overeenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. El Kupi zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van El Kupi mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is El Kupi voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Gezien de algemeen bekende risico’s van het Internet, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. El Kupi is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. El Kupi is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 3. El Kupi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd (promotie)materiaal.
 4. El Kupi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten die Opdrachtgever rechtstreeks betrekt van derden en die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van El Kupi zoals leveranciers van hardware, internetconnectie en back-office systemen.
 5. El Kupi is niet aansprakelijk voor een onjuiste werking van Programmatuur als gevolg van updates aan infrastructuren, platformen en webbrowsers.
 6. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is El Kupi slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 7. De aansprakelijkheid van El Kupi is daarom beperkt tot de vergoeding welke El Kupi in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor Overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
 8. Bovendien is de aansprakelijkheid van El Kupi in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 9. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door El Kupi of haar leidinggevenden.
 10. Voor personen die El Kupi op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is El Kupinimmer aansprakelijk.
 11. El Kupi is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is El Kupi niet aansprakelijk.
 12. Opdrachtgever is verplicht om binnen een (1) maand nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de Overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan El Kupi.
 13. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is El Kupi op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
 14. Opdrachtgever vrijwaart El Kupi voor alle aanspraken die derden ten opzichte van El Kupi pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door El Kupi van de opdracht.
 15. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover El Kupi en de door El Kupi bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, een (1) jaar.

artikel 13. Overmacht

 1. El Kupi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop El Kupi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor El Kupi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de Overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door El Kupi ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor El Kupi tengevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. El Kupi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover El Kupi ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is El Kupi gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. El Kupi is niet aansprakelijk voor de tijdsduur van overdracht van hosting, domeinnaam en webmail. Dit omdat El Kupi hier geen macht over heeft.

artikel 14. Klachten en garanties

 1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of El Kupi de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden El Kupi er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt.
 2. Klachten over de geleverde Diensten/Zaken dienen door de Opdrachtgever in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering van de betreffende dienst/zaak schriftelijk te worden gemeld aan El Kupi.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal  El Kupi de Diensten/Zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. De prestatie van El Kupi geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten of het leveren van Zaken niet meer mogelijk is, zal El Kupi slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

artikel 15. Geheimhouding en overname personeel

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is El Kupi verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is El Kupi niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval El Kupi voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Opdrachtgever erkent dat de Programmatuur een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze Programmatuur bedrijfsgeheimen van El Kupi, diens toeleveranciers en/of de producent van de Programmatuur bevat.
 4. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
 5. El Kupi heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Het is El Kupi toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel op andere wijze binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Opdrachtgever één van haar cliënten is.

artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle in het kader van de Overeenkomst door El Kupi tot stand gebrachte of geleverde Zaken blijven eigendom van El Kupi, totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
 2. Gebruiksrechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij de periodieke betalingsverplichting nakomt.
 3. El Kupi kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van El Kupi onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan El Kupiverschuldigde bedragen heeft voldaan.

[:ru]Algemene voorwaarden 2014.1

Artikel 1. Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

El Kupi: El Kupi met beperkte aansprakelijkheid, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zoetermeer.

– Postadres: Westerschelde 349, 2721 NN Zoetermeer, Nederland

– Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58013113

– BTW nummer: NL239863082B02

– Website: www.elkupi.com

Opdrachtgever: De wederpartij van El Kupi

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptarie, die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd, met betrekking tot de levering van diensten en/of zaken door El Kupi. Elektronisch geplaatste orders worden uitdrukkelijk hieronder begrepen.

Diensten/Zaken: De door El Kupi geleverde diensten en zaken zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard. Programmatuur: Door El Kupi geleverde zaken zoals webapplicaties, software en aanverwante IT – zaken.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden en eventuele randvoorwaarden die per klant worden afgesproken.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen El Kupi en een Opdrachtgever waarop El Kupi deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met El Kupi houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met El Kupi, voor de uitvoering waarvan door El Kupi derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. El Kupi en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien El Kupi niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat El Kupi in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 9. In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 10. El Kupi behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 11. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per (elektronische) berichtgeving.
 12. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
 13. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden El Kupi hierover te informeren. El Kupi kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien El Kupi de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De offertes en aanbiedingen die door El Kupi worden gedaan zijn altijd vrijblijvend en herroepelijk tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van El Kupi ontlenen.
 3. El Kupi kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, vervoers-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Bij een website wordt de factuur van hosting apart toegestuurd.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand op de dag dat de werkorder, offerte- en het contractformulier is ingevuld met akkoord van deze Voorwaarden (op de website) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door El Kupi evenals de afhankelijk van de te leveren Diensten/Zaken overeengekomen eerste vergoedingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van El Kupi. Tevens dient er van te voren een (aan)betaling worden betaald door Opdrachtgever aan El Kupi. Bij een aanbetaling gaat dit om twintig procent (20%) van het totale afgesproken bedrag.  
 6. Indien geen Overeenkomst tussen Opdrachtgever en El Kupi tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de Opdrachtgever gehouden een bij de offerte toegezonden ontwerp en alle andere door El Kupi ter beschikking gestelde middelen binnen dertig (30) dagen te retourneren.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Alle Diensten van El Kupi worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst El Kupi uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft El Kupi het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden.
 3. El Kupi is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan El Kupi de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan El Kupi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan El Kupi worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan El Kupi zijn verstrekt, heeft El Kupi het recht de uitvoering van de Overeenkomst (tijdelijk) op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan El Kupi ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan El Kupi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van El Kupi staan. El Kupi is echter nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissie-fouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.
 8. El Kupi zal zich bij wijze van uitoefening van haar werkzaamheden houden aan de standaardrichtlijnen, regels en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals El Kupi in het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de Overeenkomst, althans voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken.
 9. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Dergelijke communicatie wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie. El Kupi kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail
 10. De verzending van te leveren Zaken geschiedt op de wijze als door El Kupi aangegeven. Wenst de Opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van Opdrachtgever.
 11. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van Diensten/Zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of diens hulppersoon zijn gebracht.
 12. Voor de  El kupi service ‘webonderhoud’ gelden de volgende voorwaarden:

– El  kupi hanteert drie update beurten per week op de volgende dagen; maandag, woensdag, vrijdag. El kupi behandeld onder andere veranderingen, updates, klachten, opmerkingen en vragen op deze dagen.

– Onder het maken van de website en onderhoud worden duidelijke afspraken per klant gemaakt en randvoorwaarden opgesteld. In eerste instantie programmeert Elkupi de website en vult het met teksten en multimedia voor zoverre de gekozen template dit toelaat. Extra functionaliteiten worden apart extra gerekend mits hier van te voren andere afspraken over zijn gemaakt.

– De website is responsive design mits de gekozen template een responsive  design ondersteunt. Indien er veranderingen plaats moeten vinden voor de mobiele website buiten de standaard template, worden er extra kosten in rekening gebracht.

artikel 5. Levering en wijziging in de Overeenkomst

 1. Alle door El Kupi genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door El Kupi genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden El Kupi niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal El Kupi daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. El Kupi is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen El Kupi en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 5. Indien de Overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is El Kupi gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van El Kupi op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Mocht El Kupi onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen fatale levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan El Kupi alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij El Kupi een termijn van minimaal vijfenveertig (45) dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

artikel 6. Vergoedingen

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan El Kupi de overeengekomen vergoeding te betalen. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en excl. BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien El Kupi dat wenselijk acht, is El Kupi gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op de vergoeding voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Elkupi is gerechtigd om de aanvang van zijn werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 3. De vergoeding van El Kupi wordt vastgesteld aan de hand van een tarievenlijst dan wel een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij t.b.v. een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. De vergoeding is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. De omzetbelasting komt ten laste van de Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever en El Kupi geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door El Kupi bestede tijd.
 5. El Kupi is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment aan te passen. El Kupi zal Opdrachtgever hiertoe ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 6. Bovendien mag El Kupi de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan El Kupi, dat in redelijkheid niet van El Kupi mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Indien de verhoging in dit lid meer dan 30% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 7. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door El Kupi in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
 8. Een door El Kupi gemaakt website/webshop dient onderaan de website voorzien te zijn van de volgende tekst van ongeveer zes centimeter lang: ‘Made by El Kupi (klein logo), Hosted by Abelohost (klein logo).’ Indien Opdrachtgever dit niet wenst, kan dit stuk tekst tegen een betaling van 30 euro worden verwijderd.

artikel 7. Betaling

 1. El Kupi stuurt Opdrachtgever voor de transacties een factuur voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Deze dient vooraf (aan)betaald te worden. Indien er een aanbetaling word gedaan, moet deze minimaal 20% zijn van het totaalbedrag.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door El Kupi aan te geven wijze.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van een (1) % per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 4. In geval van een maandelijks terugkomende abbonement als dienst van El Kupi naar Opdrachtgever, geeft Opdrachtgever door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden de toestemming om El Kupi maandelijks te laten incasseren/factureren van het aangegeven bankrekening voor de kosten die samenhangen met de Overeenkomst. Met factureren binnen veertien (14) dagen te betalen voor factuurdatum.
 5. Nadat een factuur is voldaan en inloggegevens aan klant zijn uitgeleverd, krijgt opdrachtgever onder geen enkel voorwaarde het betaald bedrag terug.

artikel 8. Duur en beëindiging Overeenkomsten

 1. De Overeenkomst wordt –tenzij schriftelijk anders overeengekomen- aangegaan voor een termijn van vierentwintig (24) maanden, en wordt na verloop van deze periode automatisch omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Na  de eerste twaalf (12) maanden is het mogelijk af te zien van de diensten van El Kupi tegen een betaling van 99 euro. Binnen de eerste twaalf (12) maanden is het mogelijk af te zien van de diensten van El Kupi door de volledige bedrag van de dienst te vergoeden ongeacht de reeds betaalde facturen.
 2. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 3. El Kupi kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover El Kupi niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. El Kupi heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Indien de Overeenkomst voortijdig geheel dan wel gedeeltelijk is beëindigd, heeft El Kupi recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijze heeft moeten maken tengevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst. Dit tenzij er feiten dan wel omstandigheden aan de voortijdige beëindiging ten grondslag liggen die aan El Kupi zijn toe te rekenen.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van El Kupi op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

artikel 9. Bijzondere bepalingen hosting

 1. De Opdrachtgever mag geen illegale programma’s uploaden naar zijn account of verspreiden via e-mail.
 2. Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde webruimte die is overeengekomen. Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft El Kupi het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen de bij El Kupi gebruikelijke vermelde tarieven.
 3. Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op de verbinding dan de beschikbaar gestelde hoeveelheid die is verkregen bij de afgenomen dienst, indien van toepassing. Indien de dataverkeerlimiet of de fair use overschreden wordt, heeft El Kupi het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen de bij El Kupi gebruikelijke tarieven
 4. Het account is persoonlijk. Onder geen enkele voorwaarden mag deze informatie verspreid worden aan derden die hier mogelijk misbruik van zouden kunnen maken.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze Voorwaarden.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij El Kupi hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 7. El Kupi is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het account, in de e-mail adressen en in de IP adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever ten opzichte van El Kupi ontstaat.
 8. El Kupi kan nimmer onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch kan El Kupi garanderen dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Diensten van El Kupi.

artikel 10. Buitengebruikstelling

 1. El Kupi heeft het recht geleverde Zaken en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting tegenover El Kupi niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot ingebruikneming wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door El kupi gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor ingebruikneming heeft voldaan
 3. El Kupi heeft het recht geleverde Zaken en Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

artikel 11. Trainingen

 1. El Kupi kan volledige vooruitbetaling verlangen.
 2. Opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief onder navolgende voorwaarden:
 • Bij annulering tot drie weken voor de eerste training is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan drie weken voor de eerste training is Opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
 1. El Kupiheeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan El Kupi betaalde bedrag.
 2. In het geval van annulering door El Kupi kan in onderling overleg een nieuwe datum voor de training worden vastgesteld
 3. El Kupi is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de Overeenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. El Kupi zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van El Kupi mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is El Kupi voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 2. Gezien de algemeen bekende risico’s van het Internet, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. El Kupi is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. El Kupi is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 3. El Kupi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd (promotie)materiaal.
 4. El Kupi is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten die Opdrachtgever rechtstreeks betrekt van derden en die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van El Kupi zoals leveranciers van hardware, internetconnectie en back-office systemen.
 5. El Kupi is niet aansprakelijk voor een onjuiste werking van Programmatuur als gevolg van updates aan infrastructuren, platformen en webbrowsers.
 6. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is El Kupi slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 7. De aansprakelijkheid van El Kupi is daarom beperkt tot de vergoeding welke El Kupi in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor Overeenkomsten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
 8. Bovendien is de aansprakelijkheid van El Kupi in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 9. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door El Kupi of haar leidinggevenden.
 10. Voor personen die El Kupi op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is El Kupinimmer aansprakelijk.
 11. El Kupi is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is El Kupi niet aansprakelijk.
 12. Opdrachtgever is verplicht om binnen een (1) maand nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de Overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan El Kupi.
 13. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is El Kupi op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
 14. Opdrachtgever vrijwaart El Kupi voor alle aanspraken die derden ten opzichte van El Kupi pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door El Kupi van de opdracht.
 15. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover El Kupi en de door El Kupi bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, een (1) jaar.

artikel 13. Overmacht

 1. El Kupi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop El Kupi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor El Kupi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de Overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door El Kupi ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor El Kupi tengevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. El Kupi kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover El Kupi ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is El Kupi gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. El Kupi is niet aansprakelijk voor de tijdsduur van overdracht van hosting, domeinnaam en webmail. Dit omdat El Kupi hier geen macht over heeft.

artikel 14. Klachten en garanties

 1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of El Kupi de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden El Kupi er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra haar het tegendeel blijkt.
 2. Klachten over de geleverde Diensten/Zaken dienen door de Opdrachtgever in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering van de betreffende dienst/zaak schriftelijk te worden gemeld aan El Kupi.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal  El Kupi de Diensten/Zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. De prestatie van El Kupi geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten of het leveren van Zaken niet meer mogelijk is, zal El Kupi slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

artikel 15. Geheimhouding en overname personeel

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is El Kupi verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is El Kupi niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval El Kupi voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Opdrachtgever erkent dat de Programmatuur een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze Programmatuur bedrijfsgeheimen van El Kupi, diens toeleveranciers en/of de producent van de Programmatuur bevat.
 4. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
 5. El Kupi heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Het is El Kupi toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel op andere wijze binnen het kader van haar marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat Opdrachtgever één van haar cliënten is.

artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle in het kader van de Overeenkomst door El Kupi tot stand gebrachte of geleverde Zaken blijven eigendom van El Kupi, totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
 2. Gebruiksrechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij de periodieke betalingsverplichting nakomt.
 3. El Kupi kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van El Kupi onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan El Kupiverschuldigde bedragen heeft voldaan.

[:]